- Περιλαμβάνει τοποθέτηση στον χώρο λειτουργίας εντός 2 ήμερων από την ανάθεση – Προμήθεια και σύνδεση ανοξείδωτης καμινάδας μονού τοιχώματος 3 μέτρα  με οπή σε  
  εξωτερικό τοίχο - ηλεκτρολογική σύνδεση – εκκίνηση και επίδειξη  λειτουργίας

- Δεν περιλαμβάνει νέα ηλεκτρολογική παροχή όπου απαιτείται